Go to the profile of Zeynep Busra Aksoy

Zeynep Busra Aksoy

MSc Student, Ankara University, Biotechnology Institute