Medium default avatar

Zeynep Busra Aksoy

MSc Student, Ankara University, Biotechnology Institute
  • Ankara University, Biotechnology Institute