Go to the profile of Shengbao Xu

Shengbao Xu

Dr., Northwest A&F University

About Shengbao Xu

To be, or not tobe

Plant abiotic stress tolerance

Contact Shengbao Xu