Go to the profile of Iryna Kolesnyk

Iryna Kolesnyk

senior researcher, National University of Kyiv-Mohyla Academy
  • National University of Kyiv-Mohyla Academy
  • Ukraine

Discipline

Chemistry